vessel YURIY ARSHENEVSKIY IMO: 8406705, General Cargo vesseltracker.com


Most frequent ports a vessels calls at YURIY ARSHENEVSKIY (273130400):

Vladivostok, traffic: 16
Bukhta Nagayeva, traffic: 4
Magadan, traffic: 4
Nakhodka, traffic: 4
Pevek, traffic: 4
Ostrovnoy, traffic: 4

Link to the map:


Find another ship

YURIY_ARSHENEVSKIY (273130400) last ports (portcalls and passsages)

Vladivostok | 2022-06-24 04:12:49
Vladivostok | 2022-06-20 01:22:40
Vladivostok | 2022-06-15 22:58:23
Vladivostok | 2022-06-11 22:24:14
Vladivostok | 2022-06-07 19:43:08
Vladivostok | 2022-06-03 16:52:52
Vladivostok | 2022-05-30 16:20:22
Vladivostok | 2022-05-26 13:57:28
Vladivostok | 2022-05-22 13:53:18
Vladivostok | 2022-05-18 13:29:15
Vladivostok | 2022-05-14 13:23:02
Vladivostok | 2022-05-10 13:22:59
Vladivostok | 2022-05-06 13:12:15
Vladivostok | 2022-05-02 12:12:54
Vladivostok | 2022-04-14 06:13:37
Magadan | 2022-03-17 14:18:53
Nakhodka | 2022-01-30 11:35:04
Pevek | 2021-12-31 17:23:58
Ostrovnoy | 2021-12-01 03:15:38